Celem Zrzeszenia jest:
  1. obrona praw, godności i interesów jednostki,
  2. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego,
  3. wyrażania poglądów stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
  4. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia, oraz innych osób stosujących prawo,
  5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
  6. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zacourt porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  8. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
  9. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom ubogim i nieporadnym.